Top Social

Müslüman bir kadın gayr-ı müslim bir erkek ile hiçbir şartta evlenemez | Gayr-i müslim erkek ile evlenen kadın dinden çıkar.


fetva emini, müslüman kadına dair, ashab-ı kiram, nikah, küfür, hadis-i şerif, ayet-i kerime, fıkıh


İslâm’ın başlangıcında müslümanlar, müslüman olmayanlar ile de evlenebilmekteydiler. Hür olan erkek ve kadınlar köle ve cariye olanlardan üstün bulunuyorlardı. 

Ashâb-ı Kirâm’dan Abdullah ibn-i Revaha radıyallahü anh, müslüman bulunan bir cariyesini azat etmiş, sonra da onunla evlenmişti. Bazı kimseler bunu garip görmüşler, birçok güzel ve servet sahibi gayr-i müslim hür kadınlar bulunurken, neden bu azatlısı kadınla evlendi demişlerdi. 

Bunun üzerine Bakara Sûresi, 221. âyet-i kerîmesi nazil olmuştur (meâlen): 

“Maamafih müşrikleri iman etmedikçe nikâh etmeyin. Bir müşrik kadın -sizi imrendirse bile- iman etmiş bir cariye, her halde ondan daha hayırlıdır. Gayr-i Müslim erkeklere kadın-kız tezvic etmeyin, evlendirmeyin -bir müşrik size hoş görünse bile- mü’min bir köle elbette daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise, izni ile cennete ve mağfirete davet ediyor da âyetlerini insanlara beyan buyuruyor ki onları tezekkür edip akıllarını başlarına alsınlar.” 

Bir müslüman kadının bir gayr-i müslim ile evlenmesi katiyyen haramdır. Bu haram, bu âyet-i kerîme ile ve sâir âyetler ve hadisler ile ümmet-i Muhammed’in icmâı ile sabittir.

Böyle bir durum, İslâm şerefine, İslâm yararına, müslüman kadının selâmet ve mutluluğuna aykırıdır. 

Bir müslüman kadının, bir gayr-i müslim erkek ile evlenmeyi caiz görmesi ve evlenmesi küfürdür. İslam'dan çıkmasına ve ebedi felaketine sebep olur.
ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder